Marina Čapalija

Rječnik podnarječja Drvenika Velog

iz dvije zbirke čakavske poezije: "Škoj o' Driva" (1995) i " Umorena moren" (1999)

agust, agustiman kolovoz, kolovozima
ankorana usidrena
arivat stići
arivavat stizati, stizala
atento spremno
bacilat, bacilala mariti, marila
badajuć (obadajuć) mareći
badanj veliki drveni sud za mošt
balat, balale plesati, plesale
balatura trijem, kameno stubište koje vodi na balkon do ulaza u kuću
baren, barenko barem
batit tući
besida riječ, govoriti
beštija životinja
bidna bijedna, jadna
bigunac drveni sud za pretakanje vina ili odlaganje maslina (2 hl)
bija bio
bilina bjelina, bjelinom
bisno bijesno
bižat, biži bježati, bjež
blišći blista
blišćit, blišću blještati, blistati, blistaju
bližje bliže
bocun staklenka za vino
bokuni komadi
boti sati, udarati
botun dugme
bovan oveći kamen
brez bez
brime breme, naramak drva
bruškinavat, bruškinala četkom odstranjivati nečistoću
Buhaj brdo na V. Drveniku, najviši vrh
bumbak pamuk
bumbavat udarati
bušak grmlje
butat, butali baciti, bacili (u vodu)
buža rupa
cablo stablo
caklo staklo
cidit, cidi cijediti, cijedi
cili cijeli
crikva crkva
crljena crkvena
ča što
čarat, čarali zasljepljivati, bljeskati u oči
čejadini ljudi
čelesta, čeleston nebeskoplava, nebeskoplavoj
česa čega
čigove čije
čuča dudica
čvrčci cvrčci
ćaća otac
ćopat jesti zrno po zrno
ćosi kosovi
ćućat sisati
ćutit osjetiti
ćutit, ćutili osjećati, osjećali
ćuvita sova
divojaška djevojačka
divojaštvo djevojaštvo
doć, doša doći, došao
dohodit, dohodila dolaziti, dolazila
doklen dok
dotarica djevojka koja ima veliki miraz
drćat, drćala drhtati, drhtala
drivo drvo
drivo, drivon drvo, drvom
fala hvala
falša kriva, lažna
falši pokvareni
feral fenjer, svjetiljka
fermat, fermala stati, stala
feta kriška
finalmente napokon
finit, finilo završit, završilo
freganje ribanje
fregat ribati
gajeta vrsta broda
gnjaška blato
gnjila glina
gnjili truli
gojit, gojila odgajati, odgajala
gomitul klupko
grajat graktati
graski, graskin gradski, gradskim
greb grob
gren idem
grintava mrzovoljna
grišpat, grišpa nabirati, nabire
grop čvor, uzao
gučak grlo, glas
guštat uživati
hitit baciti
hreb korijen
inpoštavat, inpoštavala predati (pismo na poštu), predavala
intrat, intrajedu susresti, susreću
ionako ionako
irudica od Herod, Irud
ishodnja zvono za godišnjicu smrti
iskat, išče tražiti, traži
isprcati iskidati
istočit, istočija istočiti, istočio, iscuriti
iščen tražim
izbrsit izbrisati
izgnat otjerati ovce na pašu
izist, izilo pojesti, pojelo
izlist otpuzati
izustit, izustila izgovoriti, izgovorila
izvrć, izvrga pretvoriti se u što, pretvorio
ižnjijali istruliti
janjci janjad
javli vragovi
jazičine jezičine
jemat, jema imati, ima
jerbo jer
jagla, jagal igla, igala
jih njih, ih
jin im, njima
joči oči
jon njoj, joj
jopet opet
jur već
justa usta
ka kao
ka kad
ka kao
ka koja
kakova kakva
kalavat, kalava spuštati, spuštao
kalma mir, bonaca
kamara soba
kandelir svijećnjak
kandilo svijeća
karatil manja duguljasta bačva
karta papir
kasil mrtvački kovčeg, lijes
kašnje kasnije
kaštiga kazna
katrida sjedalica
katula pretinac za pisma u škrinji
ke koje
ki koji
kiće svježe ubrano grmlje
kleh tlo, pod
kluko klupko
kočeta krevet
kodlak vukodlak, vampir
kojiman kojima
kolino, koliniman koljeno, koljenima
kolonbar krug
koltrina zastor
kolur boja
konistra, konistrica košara od pruća, košarica
kontra protiv
kopanja drveno korito u kojem se mijesi kruh
koracat koračati
korniž rub obale
kosirica svinuto sječivo za rezanje grana
kotula suknja
kraj obala
Krajica Kraljica, Djevica Marija
kras krš
krcat, krcala puniti, punila
krest krasti
krilit se širiti se
krilo skut
krivit, krivila vikati, vikala
krkače ramena (nosit na krkače - nositi na ramenima)
kršćena blagoslovljena
kršit lomiti, lomila
ku koju
kumpar prijatelj
kurit, kurila prolaziti, protjecati, prolazila
kušin jastuk
kuverta omotnica
kvadri okviri, slike s okvirom
kvinčit, kvinči čekati, čeka
laja lađa
lancun plahta
lanpadina baterijska svjetiljka
lapacat vrijeđati, ogovarati
largat, largala opustiti, opustila
lašćit, lašćidu sjajiti, sjaje
laštre stakla
lazit, lazile listi, puzati, plaziti, plazile
laznit, laznija liznuti, liznuo
lažina morska trava
ledenica hladnoća, studen
lepećat, lepećedu mahati šumno krilima, lepetati, lepeću
ličit, ličila liječiti, liječila
list, lize puzati, puže
lit G mn. Godina
lokva gustirna (u ovom slučaju nenatkrita jama s vodom)
lozje vinograd
lug pepeo
luj, lujiman srpanj, srpnjima
lumaca petrolejska svjetiljka
luneta polukružno okno iznad prozora
lupežica kradljivica
lušijat, lušijala prati rublje u pepelu, prala
ljuski ljudski
ma ali
macić duh nekrštenog djeteta
makinja motor
marigula posmrtno zvono
maška mačka
mašklin trnokop, pijuk
matat, matala mamiti, vabiti, mamila
meknit, meknija staviti, stavio
mendula bajama
menon sa mnom
misal misao
misto umjesto
mlič mliječ
moć, moren moći, mogu
molat, molaj pustiti, pusti
moro čovjek crne puti
motuz uže za vezivanje drva
možjani mozak, moždani
mrižat, mrižadu mrežati, isprepletati, mrežaju
mrkoćat, mrkoće mrgoditi se, mrgodi se
mrlisat, mrliše mirisati, miriše
mrtaška mrtvačka
mrtica mrtvačnica
mučat, muču šutjeti, šute
nagrišpan naboran
najde nađe
nakargat nakrcati, napuniti
namisto umjesto
napovid, napovidi objaviti vjenčanje, objavi
naprid naprijed
naprtit, naprtila natovariti, natovarila
naramak naručaj
nasrid nasred
navišćat navijestiti
navrj navrh
nečigova nečija
neka iako
nesriknja nesretna
nesriknjica nesretnica
nevera nevrijeme
ni nije
ničesa ničega, ništa
nić, nika niknuti, niknuo
nigda nikad
nike neke
niki neki
niko nitko
nikor nitko
nima nema
ništo nešto
no ono
njanci, njankle niti
oba o
obać obići
obamrlo zamrlo
obetat, obeta obećati, obećao
obnoć noću
obreslon obraslom
oću hoću
oćutit osjetiti
odalečivat, odalečivala udaljavati, udavaljala
odat se udati se
odit, odila hodati, hodala
odrišit odriješiti grijehe
okasnit, okasnila zakasniti, zakasnila
oklopit, oklopija otvoriti, otvorio
okočenila ukočila se
okočenit, okočenila ukočiti se, ukočila
okolo oko (prijedlog)
oli ili, zar
opihnit, opihlo odmoriti se, odahnuti, odahnulo
opuncat, opuncala otkopčati, otkopčala
ošljarina vrsta trave, goštica, kostrika (Brachypodium)
otu tu
ovod ovdje
ozirat obazirati se, osvrtati se
parat, parala kidati, kidala
parićat, parićala pripremati, pripremala
parit se, pari činiti se, čini se
parit, parija, parilo se činiti se, činio se, činilo se, izgledati, nalikovati
parona gospođa, gospodarica
partit, partili otići, otišli
pasali prošli, minuli
pasane prošle
pasavat, pasaje prolaziti, prolazi
paver stijenj
pekljica petlja
peknjica dio kuće, nekad i posebno izgrađena kućica određena za pečenje
pensala razmišljala
pensat, pensan razmišljati, razmišljam
perun viljuška
petat se, petajedu prilijepiti se, lijepe
piz uteg, težina
pjaceta, pjacetan trg, trgovima
plaču oplakuju, moče
plancat, planca plamtjeti, plamti
pločuri krovne kamene ploče
pocesat, pocesa posjedovati, zaposjesti, zauzeti, ovladati
počinit mirovati
počivat, počiju odmarati se, odmaraju (preneseno značenje)
podan ispod
podanak komad obradive zemlje (na kraju)
podušit, podušila pogasiti, pogasila ostavši bez kisika prilikom gorenja
poganac vrag, poganin
poganica nekrštena, zla žena; koja nije kršćanka
poganoga zloga
pokrilo poklopac
pomnja pažnja
pomnja, jemat za pomnju imati na umu
ponistra prozor
poplat taban
popuzit okliznuti se
porat, portiman luka, lukama
porinjavala spuštala u more
poroguš rugalica
posić, posikli posjeći, posjekli
poškropit, poškropila poprskati, poprskala
pot limeni sud
potla poslije
potratit potrošiti, uništiti
poza čin poslije čega
poždrit prožderati
prama prema
praščit, praščile trunuti do osjećaja pucanja, razdiranja, pucale
pratidu prate
Pregatorij Purgatorij, čistilište
preja pređa
pribacit, pribacile prebaciti, prebacile
pričiston prečistoj
prid pred, ispred
prigorit se ohrabriti se, odlučiti se
prija prije
prijat, prijala početi, počela
priko preko
prin prije
pristizat, pristizalo prestizati, prestizalo
priša brzina
prišit hitati, žuriti
prizlovojna nezadovoljna
prlitat kititi se
progucat, progucala progutati, progutala
prohodit, prohodi prolaziti, prolazi
prosesija procesija
prošapćat, prošapća prošaputati, prošaputao
pulpik uzdignuta propovjedaonica
punat pun mjesec
pusta neizmjerna
rastočit, rastočila raširiti, raširila, razjesti, rascrvati
raščarat, raščaralo rasvjetliti, rasvijetlilo
rašpa turpija (za drvo)
razdrimljena rasanjena, probuđena
rebambiveno poludjelo, poremećeno, podjetinjeno
rebat udar
rebatit, rebatiju udarati, odzvanjati, udaraju, odzvanjaju
reloj sat
rest rasti
riva obala
rokel valjak za namotavanje konca
ručerde ručetine
ruk ruku G mn.
sa sad
saliž kamena ploča
saliž, saližiman pločnik, pločnicima
sekat, sekala izbacivati vodu
sičanj siječanj
sić posuda za zahvatanje vode
siknjica sito
simo ovamo
sitit se, siti sjetiti se, sjeti
skal G mn. Stuba
skalina stuba
skancila polica
skončat umrijeti
skončat, skončala završiti, umrijeti, završila, umrla
skrinja škrinja
skulob bodljikavi korov, osjak (Cirsium arvense)
slidit slijediti
slipica sljepica
smart smrt
somić zid
sorit,sorili srušiti, srušili
spara jastučić u obliku kolača koji služi kao podmetač za nošenje vjedra (na glavi)
splest počešljati se
spore pokraj, pored, uz
spotni znojni
spotnoga oznojenoga
spušćene spuštene
srid usred
stat, stala stajati, stajala
sticat, stica posramiti, zainatiti se, posramio, zainatio
stina stijena
stivat složiti
stivat, stivaješ slagati, slažeš
straj strah
stratit smaknuti, ubiti
strepljat zgaziti, uništiti nogama
sur siv
svikolici svi, svikoliki
svitnjak krijesnica
š s (š njon - s njom)
šapljat, šaplja šaputati, šaputao
šaporit, šaporija šaputati, šaputao
šempijan lud
šempre uvijek
šempreiva (šempreviva) bot. Vrsta cvijeta, besmrtnica, imortela
šepećala isprekidano govorila kroz plač
šijavac veslač (koji veslima upravlja brodom)
šijun olujni vjetar, pijavica
šimizet ormarić, komoda
šjalpa šal
šjora gospođa
škapular svetačke sličice
škapulat, škapulala izvaditi se iz vode, izvadila
škatula kutija
škina leđa
škripljat škripati, škripali
škropac hropac
škropit prskati
škura prozorski kapak
škuri tamni, mračni
šolad, šoldin novčić
šoto ispod
špirit alkohol; duh (jemat špirita: imati dušu, biti čovjek)
šporko prljavo
šterika voštanica
štit, štije čitati, čita
štringa vještica
šudar marama
šufit potkrovlje
šušur buka
takove takve
tantat, tantale nagovarati, uznemiravati, dovoditi u napast
tavne tamne
teplina, teplinon toplina, toplinom
terina zdjela
tica ptica
tilo tijelo
timbar pečat, žig
tirat, tiradu tjerati, tjeraju
tišćat, tišćala držati, zadržavati, zadržavala
tit, tila, tija htjeti, htjela, htio
to tu
tolič maloprije
ton tomu
topirice leptirice, noćni leptiri
trepjat gaziti
tribat, triba trebati, treba
trkat trčati
tuj tuđi
tuja tuđa
tumbat ubaciti
tumbin, tumbina grobna raka
udunit, uduneš ugasiti, ugasiš
ufanje nada, nadanje
ugnižden ugniježden
ulist ući
ulize uđe
un on
usala uvenula
uteć, uteka pobjeći, pobjegao
uvatit uhvatiti
uze lanci, okovi
užat, užala običavati, običavala
užgat, užgala upaliti, upalila
užlji čvorovi
vala uvala
valjat se, valja ljuljati se, ljulja
valjat, valjalo trebati, trebalo
vapor parobrod
vas sav, cio
vavik uvijek
vazest, vazelo uzeti, uzelo
vazet, vazest, vazme uzeti, uzme
vešta haljina
veštit odijelo (muško)
višćice vještice
višje više
vonj miris
vonjat, vonjala mirisati, mirisala
vrata, na vratiman u dvorištu
vrtal vrt
zadit, zadijedu zapeti, zapinju
zadrćat, zadrće zadrhtati, zadrhti
zagančat zakačiti
zajat, zaja posuditi, posudio
zajokat, zajokalo zajaukati, zajaukalo
zaklopit, zaklopila zatvoriti, zatvorila
zaknjali uspavani
zaknjat zaspati
zakrilit prekriti, zaštititi
zakveštan zatvoren
zamučat, zamučala zašutjeti, zašutjela
zapahat, zapaha zapahnuti,zapahnuo
zarest obrasti
zašerat zatvoriti
zatiminjat rasplamsati se
zavalit, zavalili zatrpati, zatrpali
zavike zauvijek
zbijenica krevet
zibljat, zibljale ljuljati , njihati, ljuljale
zikva zipka, kolijevka
zlamenat prekrižiti se
zlamenat, zlamenala prekrižiti, prekrižila
zunj, zunjiman lipanj, lipnjima L
žbica grančica, komadić od cjepanice
žeja žeđ
žežin dan prije blagdana, uoči
žunta mišić
žurnata nadnica
povratak na vrh