RJEČNIK
tuđica, dijalektizama i najvažnijih stručnih izraza koji su povezani sa Sinjskom alkom

autor: Šime Jurić
 
Izvorno nazivlje Sinjske alke obiluje mnogim riječima koje vuku korijen iz turskoga ili talijanskog jezika (turcizmi, romanizmi). Značajan je i velik broj domaćih dijalektalnih izraza koji se u vezi s tom igrom upotrebljavaju ili su se upotrebljavali u Sinju i Cetinskoj krajini.
Turske je riječi (točnije: orijentalizme) donijelo stanovništvo iz Bosne kad se potkraj 17. ili početkom 18. stoljeća doselilo u kraj oko Cetine. Te se posuđenice najčešće odnose na vojne i civilne službe, pa na nazive za oružje, odore, konjsku opremu i sl.
Što se održao i određen broj talijanskih riječi, nije neobično, jer je Alka došla u Sinj preko Mlečana, a talijanski je još dugo vremena nakon propasti Venecije, bio jezik na kojemu se uredovalo i kojim su se služili vladajući slojevi, pa je shvatljivo da je zbog toga morao ostaviti traga u narodnom govoru.
Osebujni domaći izrazi dosad gotovo uopće nisu leksički obrađeni, pa neće biti zgorega da se i oni ovdje priključe s kratkim tumačenjem. Isto tako donosimo stanovit broj domaćih lokaliteta koji su stranim posjetiteljima vjerojatno odreda nepoznati.
Strane riječi redovno donosimo u izvornu obliku navodeći i njihovo originalno značenje.
S obzirom na dugotrajno uredovanje na talijanskom jeziku, a sa željom da se olakša razumijevanje starijih spisa, Rječniku dodajemo abecedni popis talijanskih termina koji su za alkarske pojmove nekoć bili u upotrebi.
 

Aba, konjski pokrivač (isto što abaija, abaja, abajlija, baja)
(tur. aba; arap. 'aba - domaće grublje i deblje sukno),
Abaija, abeni konjski pokrivač; prostirka preko sedla, ali i podsedlica; seže konju do trbuha,
(tur. abai abe, od abe) abaja od crvena, modra sukna; abaja od crvene čoje; kadifna abaja; puli abaija; abaija alkarska, alaj-čauša, ađutanta vojvode; crna abaja - alaj-čaušova abaija,
Abaja, abaija,
Abajlija, abaija,
Ađutant, pomoćnik, pobočnik, ađutanat (tal. aiutante)
vojvodin ađutant, jaše uz vojvodu, s isukanom sabljom; u loži stoji desno iza vojvode,
Alaj-čauš, zapovjednik čete alkara i zamjenik vojvodin; u Alci trči posljednji
(tur. alaj mnoštvo, četa i cavus starješina, zapovjednik dakle: čauš od alaja, zapovjednik koji vodi alaj),
Alka, 1) kolut od kovana željeza u koji se gađa kopljem, gvozdeni kolobar
alka (tur. halka, halaka željezni kolut kojim se kuca na vratima, zvekir) željezna, brončana, srebrna, zlatna alka; rezervna alka; uređaj za vješanje alke; razdjelci, "prigraci" alke, gađati, ciljati, obamjerati u alku; dirnuti, dodirnuti alku; pogoditi, smiriti, shvatiti alku; oboriti, odbaciti alku; promašiti alku; namještati alku
2) naziv samoga alkarskog natjecanja, Alka, Sinjska alka
obična, redovita; svečana Alka; glavna trka Alke - završna trka; Alka uz prisutnost kumova; trčati, trkati, održavati Alku,
Alkar, 1) onaj koji trči Alku, alkar natjecatelj, alkar kopljanik; 2) bivši alkar, onaj koji je nekoć trkao Alku,
alkar na konju; alkari parci - koji imaju isti broj punata; četa alkara
Alkarska četa, alkari natjecatelji na konjima s alaj-čaušom na začelju,
Alkarska loža, odvojena prostorija na trkalištu za alkare, barjaktara i njegove ađutante; nalazi se niže vojvodine lože,
Alkarska povorka, svečana povorka svih sudionika u Alki; nastupa po točno utvrđenom redoslijedu,
Alkarska staza, alkarsko trkalište,
Alkarski barjak, zastava Alkarskog društva, koja se nosi u povorci,
Alkarski dvori, zgrada sa službenim prostorijama Alkarskog društva (za društvene sastanke, alkarski muzej, arhiv i dr.); prije polaska na trkalište, pred Dvorima se formira alkarska povorka,
Alkarski momak, alkarev pomagač, viteški drug-pješak; u paradi je odjeven u stajaću narodnu nošnju Cetinske krajine,
momačka četa - momci u dvoredu s arambašom na čelu; momačka oprema; prove momaka,
Alkarski rekviziti, svi predmeti potrebni za alkarsku igru
Alkarski vojvoda, vođa Alke, alkarski starješina, alkarski vođa; govorilo se i: upravitelj Alke, poglavar alkara; alkarski nadvojvoda,
Alkarsko društvo, u starije doba nazivalo se: Skup ili Zbor alkara (Corpo dei giostranti), Sinjsko narodno alkarsko društvo, Sinjsko viteško alkarsko društvo, danas: Viteško alkarsko društvo Sinj (VAD),
Alkarsko natjecanje, trčanje Alke
Alkarsko trkalište, prostor za natjecanje - ulica, cesta u Sinju, potez od "Velikoga mosta" (na potoku Goručici) do česme "Petrovac", od starine odabran za tu svrhu; dužina oko 300 m početak alkarskog trkališta; vrh, kraj trkališta,
Anđar, Andžar, handžar,
Arambaša, vođa čete alkarskih momaka. (U Cetini, u mletačko doba tako se još nazivao: 1) glavar u selu, 2) vođa pandura)
(tur. harami grešno, nedopustivo, razbojstvo i basi zapovjednik, poglavica, dakle: vođa pustahija, hajduka, hajdučki poglavica, harambaša),
Arbija, nabijač, šipka kojom se nabija puška kremenjača; služi i za čišćenje puščane cijevi,
(tur. harbi; arap. harba kratko koplje, šipka, harbija) arbija s koricama; velika srebrna arbija; arbija za arambašu,
At (Hat), konj plemenite pasmine, arapski konj (tur. at konj),
Baja, abaija,
Bakračlija, stremen uzengije (sjaji se poput bakrača, brončanog kotla; sjajna uzengija (tur. bakracli bakren, brončan),
Balčak, držak sablje ili mača (tur. balcak, barcak),
Bara, 1) livada u Sinjskom polju s te livade sijeno koristilo VAD za alkarske konje i za prodaju; 2) pokusna trka dva dana prije Alke; prvo nagradno natjecanje,
Barjak, alkarski barjak,
Barjaktar, nosilac zastave; alkarski stjegonoša
(tur. bayraktar, perz. bayrak-dar stjegonoša)
Bat, 1) stariji naziv za: topuz, buzdovan 2) zadebljanje na kraju alkarskog koplja - drveni nasadak s umetnutim olovom,
Bedevija, kobila arapske pasmine (tur. bedevi beduinski konj),
Bilopasac, Bjelosapac
Biljeg, Biljega, kamen na početku alkarskog trkališta od kojeg alkar počinje trkati, binjektaš,
Binjedžlja, Binjadžija, 1) dobar, vješt, uvježban jahač; 2) jahaći konj (tur. binici jahač, poznavalac konja),
Binjektaš, Binjaktaš, Binjtaš, kameni znak na početku alkarskoga trkališta, blizu "Velikoga mosta", odakle alkari počinju trčati, biljega
(tur. binek dasy kamen s kojega se uzjahuje),
Buzdovan, Buzdohan, bat sa debelim ispupčenjima ili šiljcima, "perima" topuz
(tur. bozdogan)
perni buzdovan; buzdovan šestoperac, sedmoperac, buzdovan s pozlaćenim vrhom; zlatni, pozlaćeni buzdovan; "Sinju grade, zlatni buzdovane",
Buzdovandžija, Buzdovanar, momak koji nosi buzdovan, buzdovanonoša štakonoša, batonoša,
Ceremonijal Alke, upute odnosno službeno utvrđen raspored alkarskog natjecanja; propisi o pripremi Alke, opremi učesnika, redoslijedu pojedinih radnja,
Cetina, Cetinska krajina, dolina rijeke Cetine između Dinare i Svilaje; stanovnici Sinja i pedesetak sela i naselja toga kraja imaju pravo trčati Alku.
Crvenkapa, sinjska narodna kapica dugim, tamnim resama
zapeškirena crvenkapa - crvenkapa obavijena šarenim svilenim peškirom
Časni alkarski sud, tri člana Alkarskog društva koji pomažu u pripremama alkarskih svečanosti; brine se da se čuvaju i poštuju alkarske tradicije te da se Alka odvija strogo prema statutu i pravilnicima, za vrijeme natjecanja (na Bari, Čoji, Alki) ocjenjuju trčanje alkara; nalaze se u vojvodinoj loži
Čauš, alaj-čauš,
Čelenka, bijela perjanica na alkarskom kalpaku, perjanica, "penača" "penač"
(tur. celenk nakit od srebra u oblik perjanice, na čalmi, kalpaku, barjaku; odlikovanje za hrabrost; tal. pennacchio),
Čizme, vrsta visokih postola, obuće
(tur. cizme),
alkarske čizme; čizme sa sarama; čizme na otvoru obrubljene srebrnim ili zlatnim nakitom; čizme na petama s mamuzama
Čoha, čoja,
Čoja, 1) sukno bolje vrste, finije, kupovno; od njega su izrađeni mnogi dijelovi alkarske odore; 2) pokusna igra uoči Alke, generalna proba, natjecanje za čoju, Čoja; 3) znak pobjede na Čoji (tur. coha, coka, cuha, cuka mekše i boIje sukno)
ječerma od čoje; crvena čoja,
Čojan, Čohan, izrađen od čoje, sašiven od čoje (tur. cohali)
čojane gaće; čojana plavetna dolama,
Čugurina Glavica, stjenovit brežuljak sa sjeveroistočne strane Sinja; odatle su Turci 1715. udarali topovima na "Grad",
Ćebe, vuneni pokrivač (tur. kebe)
ćebe za sedlo - abaija,
Ćorda, sablja, mač
(tur. gorda; perz. kard zakrivljeni veliki nož)
britka ćorda; kriva ćorda - sablja krivošija; od bedrice ćorda - koja visi o bedru; ćorda demiškinja - kovana u Damasku,
Delegat, poddelegat,
Demeškinja, Dimiškinja, sablja od čelika kakva se nekoć kovala u Damasku (arap. Dimisq Damask),
Dizgin, Dizgen, povodac od uzde, remen koji se drži u rukama, vodice; općenito uzda, dugi dizgini - za vođenje edeka,
Dobiee, pobjeda,
Dobitnik, pobjednik, pobjeditelj u Alki, slavodobitnik,
Dolama, svečani alkarski kaput, do ispod koljena; oblači se preko ječerme (tur. dolama janjičarsko odijelo, kaftan) čojana dolama; vojvodina dolama - od tamnosmeđe boje; alkarska dolama - od tamnomodre čoje; alaj-čaušova dolama - kratki kaput, atila; preklop na rukavima dolame - od brokata, damasta, čoje, vezen srmom,
Dolamica, kratki alaj-čaušov kaput obrubljen crnim krznom, ukrašen srebrnom srmom, atila,
Dunda, namještač alke (možda od tur. dunder, dunderin graditelj),
Dževerdan, Dževerdar, Džeferdar, duga puška ukrašena sedefom i draguljima
(tur. cevherdar "obloženo dragim kamenjem"),
Džebe, metalne ploče na ječermama - ostatak nekadašnjeg oklopa (tur. cebe; perz. gebe; arap. guba'; bojni oklop od metalnih pločica),
Đem, metalna prečaga na uzdi koja se stavlja konju u usta, iznad jezika (tur. gem žvale, žvala; tal. morso) đem od čelika; turski, engleski đem; zauzdati đemom,
Đulbek, ukrasna kugla konju na prsima središte pusata (tur. gobek pupak),
Edek, Jedek, konj koji se vodi u povodu, konj koji se drži u rezervi, rezervni konj vojvodin
(tur. yedek; 1) konop, ular, uže kojim se vodi konj; 2) konj u povodu) vodiči edeka,
Euzengija, uzengija,
Fišeklija, Fišaklija, Fišekllje, spremnica za fišeke, pripojasnica, nabojnjača, patrontaš - kožnata kesa za nošenje metaka (tur. fisek naboj, metak),
Foranje, nadigravanje, pripetavanje - natjecanje za prednost (možda od tal. fuori, fuora napolje, nadvor, ili od njem. vor pred)
Gaće, sinjski izraz za hlače
gaće od domaćega modrog sukna, gaće "na promaju" - momačke hlače; gaće od tamnomodre čoje - alkarske hlače; alaj-čaušove gaće - od crne čoje, srebrom izvezene; vojvodine gaće - zlatom bogato izvezene; gaće ukrašene crvenim gajtanom, gaće sa srebrnim sponama - momačke hlače,
Gajtan, širit, galun; uska pamučna, svilena vrpca ili konopčić od srme kojim se porubljuju i ukrašavaju dijelovi alkarske odore (tur. gaytan, kaytan) urešen, opšiven, optočen gajtanom; crveni, svileni zlatni, srebrni gajtan; cvjetovi od zlatna gajtana,
Gjem, stara grafija, đem,
Glazba, Narodna glazba, limena muzika koja na dan Alke svira budnicu, a na trkalištu sviranjem zabavlja gledaoce i svaki pogodak "u sridu" popraćuje veselom koračnicom,
Gozba, svečana večera ili svečani objed koji se priređuje poslije održane Alke,
"Grad", stara tvrđava iznad Sinja, slavna zbog obrane od Turaka 1715. godine,
Halka, Halkar, Halkarski, alka, alkar, alkarski,
Handžar, Andžar, Anđar, Anžar, veliki zakrivljeni nož koji se nosi za pojasom, jatagan
(tur. hancer šiljasti nož, kratak zakrivljen mač)
ljuti handžar, svijetli handžar, handžar bilopasac - s ručicom od slonove kosti ili roga; krnje handžara - korice, nožnice handžara,
Harambaša, arambaša,
Hlače, gaće,
Igra, čest naziv za alkarsko natjecanje plemenita, viteška igra - Alka,
llika, ilik, rupica ili petlja za dugme; da bi služile i kao ukras izrađuju se od kositra ili gajtana, pa se doimaju kao toke na prsima (tur. ilik),
Izvještač, osoba koja na Alki preko razglasa objavljuje rezultate pojedinih alkara, a daje i druge obavijesti gledaocima,
Jabuka, u Alki: 1) drven obruč po sredini alkarskoga koplja koji štiti ruku od udarca nabodene alke; 2) kraj kundaka na kuburi; 3) ukrasna kugla konju na prsima, đulbek; 4) uzdignuti prednji (i stražnji) dio sedla, unkaš,
Jačerma, ječerma,
Jačica, dio košulje koji uokviruje vrat,
kolet, ovratnik
jednostruka jačica,
Jaketa, kratak muški kaput, sako
(tal. giacchetta),
Jatagan, handžar
(tur. yatagan dugi, krivi nož),
Ječerma, Đečerma, Jačerma, prsluk na preklop, đile (tur. gecirme)
ječerma od crvene čoje - momačka ječerma; ječerma od veluda, kadife, brokata - alkarska ječerma; tokali-ječerma - ječerma s tokama; arambašina ječerma; vojvodina ječerma - zlatom ukrašena; alaj-čaušova ječerma,
Jedek, edek,
Jezdenlk, stari izraz: 1) jahači konj; 2) edek,
Kadifa, svilena, baršunasta tkanina, baršun, samt, "velud"
(tur. kadife; arap. qatifa rutavi samt),
Kadifen, Kadifast, baršunast,
Kaiš, Kajiš, 1) remen, 2) kožni opasač (tur. kaiyis) stremenski kaiš,
Kalpak, visoka kapa valjkasta oblika bez štitnika, svečana kapa (tur. kalpak vojnička kapa, kaciga) kalpak od kunovine; kalpak od crnoga, žutog i tamnosmeđeg krzna; kalpak od crnoga baršuna; kalpak od veluda; kalpak podstavljen crvenom svilom; kutija od lima za kalpak - važ,
Kamičak, brežuljak iznad Glavnoga trga u Sinju, s tornjem i satom; ime je vjerojatno dobio po Nelepićevu Kamičcu na Krki; Mlečani su ga utvrdili zidom, ali ga 1715. nisu branili; na dan Alke trubači s toga brežuljka pozivaju alkare na okup,
Kamiš, štap od lule, cijev od čibuka; njime se lula zatakne u pripašnjaču (tur. kamis),
Kanija, korice od noža, mača ili sablje (tur. kin),
Kapsulača, puška (kubura) na kapsul,
Kesa, mala vreća, torbica (tur. kese; perz. kise) kesa za duhan - duhankesa; kesa za držanje kubura - kuburluk; kesa za fišeke - pripojasnica, patrontaš; vezena kesa,
Kićanka, Kićenka, 1) svilena kapa s kitama, 2) kita,
Kita, 1) svežanj cvijeća, 2) resa, rojta,
Kolan, pojas kojim se sedlo pričvrsti na konju, poprug, potprug (tur. kolan jednostruki pojas) kolan od kože, od vune, otkan, obložen suknom; pritegnuti kolan,
Kolunel, za mletačke vladavine zapovjednik, kapetan Krajine; dugo vremena bio alkarski vojvoda (tal. colonnello pukovnik),
Kolut, u Alki: ukras na ječermi u obliku velikoga srebrenog obruča srebrni kolutovi; šest velikih pozlaćenih kolutova - na ječermi arambašinoj
Konop, konopac za vješanje alke konop zarito, ovlaš rastegnut; konop se diže, spušta
Konj, Alka se trči na konjima stalni konj, dobro uvježban konj; trčanje konja, brzina konja; goniti konja najvećom brzinom; dražiti konja na poigravanje; preuzeti, prihvatiti konja
Konjušar, konjušnik, ponekad naziv za alkarskog momka,
Kopča, metalna kukica, spona; nosi se na gaćama
(tur. kopca),
Kopljoigra, Kopljoigranje, kovanice iz 1. pol. 19. stoljeća za Alku, ali se nisu upotrebljavale u Sinju,
Kopljanik, rjeđi naziv za alkara,
Koplje, 1) glavno oružje alkara (duga motka od drveta sa željeznim šiljkom na vrhu) vito koplje, ubojno koplje; jabuka koplja; bat koplja; gađati kopljem; odnijeti alku na koplju; dodati, predat, dobacit koplje; prihvatiti koplje; zaticanje kopljem - trčanje Alke; 2) motka na kojoj je pričvršćena zastava, kopljača, stendard,
Koporan, kumparan
Korice, kore noža ili sablje
drvene, žute mjedene korice; korice od slonove kosti,
Košulja, dio alkarske odjeće bijela košulja - nose je alkari, alaj-čauš, vojvoda; košulja sa širokim rukavima - nose je alkarski momci; kratka košulja - nose je natjecatelji na pokusnim trkama; košulja s majitama,
Krajina, Cetina, Cetinska krajina,
Krajišnici, stanovnici Cetinske krajine osobito oni sa sela,
Kremenjača, puška na kremen
kubura kremenjača; velika kremenjača nosi se na ramenu,
Kriva, kriva sablja, krivošija,
Krnje, korice, nožnice,
Krožet, starinski prsluk, pršnjak
(tal. specie di panciotto),
Kubura, mala puška s okruglom jabukom na kundaku, pištolj (tur. kubur mala puška; tijesan uzak prolaz; tegoba, nevolja)
kubura na kremen, kubura kremenjača; kubura na kapsul; kubura srebrom, žutom mjedi okovana,
Kuburlija, mala puška koja se zadijeva u kuburluk
(tur. kuburlu),
Kuburluk, kožna torbica u koju se sprema kubura, tuljak za kuburu
(tur. kuburluk),
Kula, visoka utvrđena zgrada bez prozora s puškarnicama; tvrđava (tur. kule toranj, utvrđena zgrada; tal. torre turcica),

 

Kum, pratilac i zastupnik alkara natjecatelja; danas ga u Sinjskoj alki više nema,
Kumparan, Koporan, narodna jaketa (kratki kaput) od domaćeg sukna; dio odijela alkarskih momaka (tal. capperone vrsta ogrtača) kumparan od smeđega sukna - kumparan momaka; kumparan od crvene čoje - arambašin kumparan; kumparan optočen crvenim gajtanima s kitama,
Kuplje, sinjski idiom, koplje
Kuškinja, podrepnjak, podrepnica, konjske potve - kožni kaiš koji se stavlja konju pod rep da drži sedlo (tur. kuskun, kuskune)
Loža, odjeljena prostorija u gledalištu za manji broj gledalaca (tal. loggia; franc. loge kolibica, kućica) glavna alkarska loža, vojvodina loža, sudačka loža - nalazi se s desne strane trkališta, kod obješene alke; alkarska loža (za alkare, barjaktara, njegove ađutante) - nalazi se niže vojvodine lože; svečana loža, loža za predstavnike civilnih i vojnih vlasti - nalazi se sučelice vojvodinoj loži,
Lula, dio čibuka; nosi je arambaša zadjenutu u pripašnjači,
Lumbarda, Lubarda, starinski top (tal. bombarda),
Mačkula, mali top, mužar, prangija; čitav dan Alke u raznim prigodama puca na "Gradu"; pucač mačkula ne ide u alkarskoj povorci,
Maite, Majite, 1) srebrna filigranska kopča na ovratniku košulje; 2) općenito: kopče na prsima košulja s majitama; pozlaćene majite,
Mamuza, ostruga
(tur. mahmuz; arap. mihmaz, mihmez) oštre, željezne mamuze; sa srebrnim mamuzama; bosti, podbosti, udarati mamuzama - mamuzati,
Maše, Mašice, hvataljka, kliješta za žar, štipaljka za vatru - nosi ih arambaša u pripašnjači (tur. mase; perz. maše ožeg),
Muša, općinski pašnjak u Sinjskom polju, ustupljen Alkarskom društvu na korištenje,
Nadarje, Nadarenje, stariji izraz za nagradu, uobičajeni dar u alkarskom natjecanju,
Namještač alke, dunda
Napisnik, sinjski idiom, zapisnik napisnik o održanoj trci,
Natjecatelj, alkar sudionik u Alci,
Nozdrvača, dio konjske opreme, ular za vođenje mamljivog konja,
Obdulja, upotrebljava se u dva značenja: 1) trka, viteško natjecanje, 2) nagrada pobjedniku na tom natjecanju
Obruč, ponekad naziv za alku odnosno za njezine okrugle karike
veći obruč - vanjski; manji obruč -"srida",
Odora, svečano alkarsko odijelo vojvodina odora - tamnosmeđe boje, bogato ukrašena zlatnim nakitom; alaj--čauševa odora - crne boje, ukrašena srmom,
Oglav, Oglavić, Oglavnik, dio konjske opreme koji se stavlja konju na glavu, naglavnjak
oglavić s pločicom i svilenim resama
Okarin, sinjski idiom. Ugarin,
Okušanje starinski izraz za: ogledanje novo okušanje - pripetavanje,
Opanci, seljačka obuća alkarskih momaka opanci oputaši - ispleteni oputama,
Opasač, pojas za sablju, kaiš za sablju
opasač za vojvodinu sablju - bogato ukrašen,
Opetovanje, u Alki: ponavljanje trke, pripetavanje,
Oprema, Oprava, 1) konjska oprema; 2) ukras
sa srebrnom, "midenom" opremom,
Oprsina, dio opreme koji stoji konju preko prsiju, prsine, pršnjak, napršnjak,
Oputa, remen od kozje ili ovčje kože kojim se pletu opanci,
Ovratnlca, dio konjske opreme što je nose konji oko vrata, vratnjača, ovratnica za edeka,
Palke, povišeno mjesto za gledaoce na alkarskom trkalištu, tribine
(tal. palco tribina, loža),
Parip, u Sinju naziv za konja općenito,
Penača, perjanica, čelenka, penoč (tal. pennacchio),
Peka, u Alki: štit u obliku pekve, željezne crepulje, crijepnje,
Perjanica, ukras od perja ili kovine u obliku perjanice, čelenka, "penača"
perjanica od nojeva, ždralova, čapljina perja; alkarska, alaj-čaušova, vojvodina perjanica; perjanica s tuljcem; perjanica pričvršćena zlatnim koncem, okovom,
Peškir, duga marama za omatanje oko glave (kape)
(tur. peskir, perz. pišglr otirač, ubrus, marama)
šareni svileni peskir, zapeškirena kapa, kapa obavijena peškirom
Petrovac, česma u Sinju, na putu Glavni trg Alkarsko trkalište; kraj Alkarskog trkališta; česma je dobila ime po načelniku Petru Tripalu; voda je dovedena s Miletina,
Plamenac, uska trobojka, znak "slavodobića",
Ploče, metalni ukrasi na ječermi, gornji dio toka, džebe
srebrne ploče - na momačkoj ječermi; pozlaćene ploče - na arambašinoj ječermi; jednodijelne, dvodijelne, trodijelne ploče,
Pločice, metalni ukrasi na pripašnjači,
Pobočnik, pratilac, pomoćnik vojvodin, barjaktarev ađutant,
Poddelegat, politički upravnik u Sinju u doba Francuske vladavine (tal. vice delegato)
Pojas, dio odijela za opasivanje, dio svečane alkarske odore svileni pojas (od čiste svile s prugama u živim bojama) - alkarski pojas; strukani pojas (ispleten od crvene vune) - momački pojas; crveni, grimizni pas vojvodin,
Pomoćnik namještača alke, osoba koja za vrijeme natjecanje diže i spušta konop,
Prangija, mačkula, mužar (tur. frengi francuski, evropski),
Pregraci, Prigratci, Pregradice, Razdjeli, sektori na koje je alka podijeljena. Vrijednost im je: gornji razdjel 2 punta, srednji razdjel, "srida" - 3 punta, pobočni razdjeli po l punat
Preica, Prejica, sinjski idiom: pređica, pregljica, spona, kopča prejica od struke; posrebrene prejice; prejica za sablju,
Pripašnjača, kožni pojas rasječen na dva ili na četiri dijela, u koji se zadijeva jatagan, dvije male puške i dr.; uza nj su fišeklije
kožna pripašnjača - u momka; pripašnjača od crvene kože
Pripetavanje, pripetanje, ponovno natjecanje, nadigravanje, "foranje" prvo, drugo, treće… pripetavanje,
Pripetavati se, ponovo se ogledati, nastavljati trku,
Prove, pokusne trke, "pokušajne vježbe"; pokusno vježbanje za trčanje Alke; počinju 15-ak dana prije Alke (tal. prova pokus, pokušaj, proba) alkarske prove; prove momaka; generalna prova - glavna i posljednja vježba uoči Alke, Čoja; održavati prove
Providur, 1) glavni mletački poglavar u Dalmaciji sa sjedištem u Zadru, "opći providur"; 2) naziv mletačkog upravitelja Krajina, "mjesni providur" (tal. provveditore upravitelj)
Prsluk, u Alki redovito naziv: ječerma,
Prstenjaci, veliki srebrni koluti, ukras na arambašinoj ječermi,
Pucat, sinjski idiom pusat,
Puce, (u pl. puceta, puca i - puce!) dugme, gumb,
puce za ječermu, dolamu; proste, srebrne, posrebrene, pozlaćene puce; filigransko puce; male puce,
Pulije, maleni srebrenasti ili žuti metalni kolutići koji se prišivaju na odjevne predmete kao ukras (tur. pul, puli ukrašen pulijama) puli-abaija; pulije od kositera
Punat, bod, poen, pogodak u alku (tal. punto ubod, bod) jednak, isti broj punata; najveći broj punata; postignuti, osvojeni punti; poništiti punte,
Punjka, ono za što se zapinje puce, petlja,
Puška, oružje alkarskih momaka. Dvije su ih vrste: male, kratke puške kubure i velike, duge puške trombuni.
puška kremenjača - puška na kremen; puška kapsulača - puška na kapsul; puška srebrenjača - puška srebrom okovana; puška srmajlija - iskrustirana sa srebrenom žicom,
Pusat, dio konjske opreme koji se učvršćuje za prednji dio sedla i kolan; uzde i prsine
(tur. pusat konjska oprema općenito)
srebrni pusat; pusat od zelena gajtana s kitama; pusat ukrašen ilicima; pod pusatom,
Puset, pusat,
Raht, Rat, Raft, konjski nakit, konjska oprema, pusat
(tur. raht; perz. raht)
edekov raht - od čistoga srebra; torbica za rahtove,
Razdjel, pregradak,
Remen, kaiš,
remen od uzde; stremenski remen - stremenica; remen za oštrenje britve - nosi ga arambaša sa pripašnjačom,
Resa, kita, rojta,
svilene, vunene rese; raznobojne rese,
Rog, u starije doba muzički instrument za pozivanje alkara na trku,
Ruduša, predjel na jugozapadnoj strani Sinja,
Rukavice, bijele končane rukavice alkara koje se nose u paradi (osim pri natjecanju),
Sablja, oružje alkara, od željeza ili čelika, često bogato ukrašeno sablja krivošija, kriva, kriva ćorda -malo zavinuta sablja koja se nosi o boku; sablja demeškinja; sablja sa srebrnom opravom; sablja zlatom okovana - vojvodina sablja; sablja ukrašena žutom mjedi; gajtani sablje; s isukanom, izvučenom sabljom,
Sara, okrugli dio čizme od gležanja do ispod koljena (od madž. szar?)
sara obrubljena srebrnim galunom i s kitama od srme,
Sedlo, sjedište na leđima konja konji pod sedlima; veliko, vojničko, tursko, tatarsko sedlo; sedlo za edeka - ukrašeno umetnutim sedefom; oblučje sedla - luk, glavina, krstine sedla,
Serdar, u mletačko doba glavar nad nekoliko sela u Krajini, "potpukovnik"
(tur. serdar, per. serdar zapovjednik, starješina; tal. serdara, sardaro),
Serdarija, upravno područje jednoga serdara; Cetinska je krajina, u mletačko doba, bila podijeljena na dvije serdarije, a granicu im je činila rijeka Cetina,
Skerlet, Skrlet, sjajna crvena čoja, grimiz
(tur. iskerlet, tal. scarlatto),
Skerletan, crven, grimizan, skerletne boje,
Slavodobiće, pobjeda, slavan uspjeh
Slavodobitnik, koji je iznio pobjedu, pobjednik u Alki
proglasiti slavodobitnikom
Sluga, u starije doba ponekad naziv za alkarskoga momka
Smotra, pregled
smotra momaka - vrši je arambaša; smotra alkara - vrši je alaj-čauš; počasna (opća) smotra - vrši je vojvoda,
Sobet, stariji naziv za svečanu alkarsku gozbu nakon natjecanja; priređivao ju je najprije mjesni providur, zatim pobjednik, danas Alkarsko društvo (tur. sohbet 1) sijelo; 2) gozba, čazba),
Sprava, oprema,
Sprema, gdje se nešto sprema, ostavlja, tuljak, tuljac, "važ" sprema za zastavu,
Srebrnjača, puška, kubura izvezena srebrnom žicom,
"Srida", Srijeda, unutrašnji koncentrični obručić u alci, manji središnji krug - vrijednost pogotka: tri punta pogoditi u sridu, proći kopljem kroz sridu, nabosti sridu,
Srma, srebrni (ili zlatni) konac za vezenje i za filigranske radnje (tur. syrma, sirma srebro; tanka srebrna žica),
Srmali, Srmajli, srebrn, izvezen srmom, srmajlija - puška izvezena srebrom,
Stendard, motka na koju se vješa zastava
(tal. stendardo stijeg, barjak) stendard u dva dijela
Stijeg, 1) drveni štap na koji je učvršćena zastava, kopljača; 2) barjak, zastava,
Stjegonoša, zastavnik, barjaktar, alkar koji nosi društvenu zastavu,
Struka, 1) grubi konac ispreden od više niti; 2) vrsta ogrtača od grube pređe,
Strukan, ispleten od struke strukani pas od crvene vune - momački pojas,
Stup, u Alki: dvije tanje grede između kojih se nategne konop za vješanje alke, "drveće o što se obiša alka",
Sud, Suci, časni alkarski sud,
Sukno, vunena tkanina koja se izrađuje kod kuće; od nje se prave momačke gaće i kumparan tamnomodro sukno;
Svila, čest materijal u alkarskoj odjeći (za podstave, ječerme, pojase, peškire) pas od čiste svile,
Širit, fina traka, tanka vrpca, opšav, gajtan, galun srebrni, zlatni, svileni širit,
Štakonoša, stariji, rijetko upotrebljavani izraz za alkarskoga buzdovanara, buzdovandžiju (tal. stacca motka),
Štap, u Alki: tanji komad drveta, okrugao, dug 3,22 m, koji služi za mjerenje i ravnanje alke,
Štit, od metala, šiblja ili od drva; u alkarskoj povorci nosi ga poseban momak (štitonoša) pred prsima prosti štit - štit od drva; štit od indijskih šiba (tal. di canna d'India) presvučen svilom; srebrni (prijelazni) štit - dar maršala Tita; nosi ga pobjednikov momak,
Štitonoša, momak koji nosi u povorci štit,
Talambas, bubanj općenito; u Alki: bubanj obješen remenom preko ramena, doboš (tur. daulbaz, tulumbaz bubnjar),
Talambasač, koji udara u talambas, bubnjar, dobošar; u alkarskoj povorci idu tri bubnjara (iza momaka),
Telal, u starije doba čovjek snažna glasa koji je pozivao alkare na trku pozivom: "Ajdeee"
(tur. tellal; arap. dallal javni objavljivač),
Terluci, (sing. terluk) navlake preko čarapa, nazuvci, obojci
(tur. terlik papuče)
vezeni terluci - nose ih momci,
Toke, 1) metalna puceta, od mjedi, srebra ili zlata; 2) metalne ploče (pločice) koje se zajedno sa spomenutim pucetima prišivaju na ječermu kao ukras, ali i kao neka vrsta oklopa (tur. toka)
Toke na ječermi; toke na prsima; toke od srebra. "Svitle toke, puca pozlaćena",
Traka, vrpca kojom se što povezuje ili koja služi kao ukras
srmena, srebrna traka - na gaćama alkara; traka za sablju, za barjak,
Trk, Trčanje, galopiranje
redovni (puni) trk; u punom trku -galopom,
Trka, Trčanje, priredba natjecanja
redovna, godišnja trka; izvanredna trka; prva, druga, treća trka; ponovljena trka - pripetavanje
Trkati, Trčati,
trkati na konju; trkati Alku - natjecati se,
Trombun, puška sa širokom cijevi na kraju
(tal. trombone 1) trombun; 2) jahaća čizma),
Truba, Trublja, duhačko glazbalo koje se upotrebljava u Sinjskoj alki; njime se alkari pozivaju na zbor, a na trkalištu se daje znak alkaru da započne trku
mjedena truba; truba s kitama; zov trube
Trubač, koji svira u trubu; u Alki postoje tri trubača koji u povorci idu iza bubnjara,
Trubajika, sinjski idiom truba,
Ugarin, Ungarin, naziv za alaj-čaušovu dolamu, obrubljenu krznom. Ime je dobila otuda što je ljude podsjećala na madžarsku narodnu nošnju i afila (tal. ungaro, ungherese madžarski, ugarski),
Uništa, U ništa, kad alkar kopljem udari i odbaci alku kaže se "uništa", a kad uopće ne dirne alku govori se "promašio, falio",
Unkaš, prednji (ali i zadnji) uzdignuti dio sedla (obluk), "prva jabuka na sedlu"
(tur. onkas <on prednji i kas obrva) objesiti o unkaš; nositi o unkašu,
Uzda, Uzde, remen s obje strane konjskih žvala, koji jahač drži u ruci
kožna uzda; srebrna uzda; dvostruka, "dvojstruka" uzda,
Uzengija, Uzenđija, stremen u kojemu jahač drži noge dok sjedi na konju (tur. uzengi)
proste, posrebrene uzengije, uzengije od mjedi; gazište uzengija; metnuti noge u uzengije,
Važ, posuda, kutija za čuvanje čega (tal. vaso)
važ za kalpak - limena kutija za čuvanje kalpaka,
"Veliki most", most na cesti Split-Sinj, preko potoka (bujice) Goručice; tu je početak alkarskog trkališta,
Velud, baršun, kadifa (tal. velluto),
Vez, Vezovi, na dolami, ječermi, gaćama
vezovi od srme,
Visak, za sablju,
Vitez, naziv za alkara,
Vodiči, dva voditelja rezervnog konja edeka,
Vođa, jedan od naziva za alkarskoga vojvodu (vođa Alke, alkarski vođa),
Vratnjača, dio konjske opreme; stavlja se konju oko vrata, ovratnica vratnjača za edeka,
Zakuska, mala okrepa, osvježenje pred polazak na trkalište (tal. rinfresco),
Zamjenik alaj-čauša, 1) osoba koja pomaže alaj-čaušu pri obavljanju njegovih dužnosti; 2) alkar koji zamjenjuje alaj-čauša dok on trči alku,
Zamjenik arambašin, jedan od momaka koji pomaže arambaši u obavljanju njegovih poslova; u povorci ide između dva posljednja momka
Zapašnjača, pripašnjača,
Zapisničar, službenik dodijeljen Časnom sudu, koji vodi zapisnik o toku natjecanja,
Zenđija, sinjski idiom uzengija zenđi-kaiš - stremenski remen
Znak, u Alki: znak, zov trubom alkaru da započne trku,
Žankova Glavica, uzvišica istočno od Glavnoga trga u Sinju s koje su nekoć trubači i bubnjari pozivali alkare na okup.

Rječnik talijanskih izraza o Sinjskoj alki

Addobbo, ukras, nakit, ures (fregio, ornamenta),
Addobbare, ukrasiti,
Aiutante, ađutant, pomoćnik, pobočnik;
-del maestro di campo vojvodin ađutant,
Alfiere, zastavnik, stjegonoša, barjaktar,
Anello, prsten; alka; kolut (ukras na ječermi u obliku obruča); - di ferro željezna alka; - sospeso obješena alka; orecchia dell' - opruga alke (uređaj za vješanje na njezinu vanjskom obruču); mirare l' - ciljati u alku; colpir/percuotere l' - pogoditi alku; toccar l'- dirnuti alku -cogliere l' - odnijeti alku na koplju,
Angiaro, handžar, jatagan,
Annunziatore, izvještač, objavljivač, spiker,
Arcione, oblučje, luk sedla,
Argento, srebro; - puro najčistije srebro; - filato srma (srebrni konac za vezenje),
Asta, koplje; kopljača,
Attuario, zapisničar,
Babbuccie, papuče; terluci,
Bacchetta da fucile, arbija, nabijač,
Banchetto, gozba, banket, sobet (svečana alkarska večera ili objed); sontuoso - bogata, sjajna gozba; - imbandito dal vincitore gozba koju priređuje pobjednik; - al terminare dello spetaccolo sobet,
Banda, družina; četa; skup svirača
-musicale (- cittadina) narodna glazba,
Banderuola, uska zastavica, pobjednička vrpca,
Bandiera, zastava, stijeg, barjak; con-in testa sa zastavom na čelu, - con nastro barjak s vrpcom,
Banditore, izvikivač, telal,
Bardatura, pusat (konjska oprema, oprema, orma); - di cavallo k.g.
Bastone, štap (namještivača alke),
Beretta, kapa, kapica; - rossa crvenkapa; - con nappa kićanka (svilena kapa s kitama)
Berettone, (barettone!) kalpak; -di martoro kalpak od kunovine;
- di velluto baršunasti kalpak, kalpak od veluda,
Borsa, (borsetta, borso) kesa, torbica -per tabacco kesa za duhan, duhankesa (za arambašu),
Bombarda, top, lumbarda, lubarda,
Borchia, metalni ukras, okov, toke; -e metalliche toke,
Bottone, puce, dugme, gumb; - i d' argento srebrna, posrebrena puca; - i a filigrana filigranska puca,
Bottoncino, malo puce,
Brache, (braghe) hlače, gaće,
Brigata, brigada; družina (skup učesnika u alkarskoj povorci); -difila brigada nastupa,
Briglia, uzda, dizgin; allentare le -popuštati uzde; a - sciolta olabavivši uzde; - di cuoio kožnata uzda; - d'oro pozlaćene uzde,
Broccato, brokat,
Busdovano, buzdovan; pennato - perni buzdovan,
Busta, korice; kesa, torba,
Calpacco, kalpak,
Calzoni, hlače, gaće; - di panno blu gaće od tamnomodre čoje; - a due lati de pateloni gaće na promaju,
Camicla, košulja; collo di - jačica,
Campo, polje; prostor; igralište; - di corsa trkalište; difilare dal - napustiti (napuštati) trkalište; mastro (maestro, duce) di - alkarski vojvoda; solito - della giostra nella borgata di Sign alkarsko trkalište u Sinju,
Cangiar/r/o, handžar, jatagan; guaina di - korice (krnje) handžara,
Capestro, oglav, oglavić, naglavnjak,
Capitano, kapetan, zapovjednik, komandant; alaj-čauš,
Capo, poglavica, glavar, starješina; - dei servi arambaša,
Carriera, trčanje, trka, trk; - del cavallo trčanje konja; in piena - punim trkom, u punom trku, galopom - regolare redovni (tj. puni) trk,
Cartucciera, nabojnjača, fišeklija, patronaš; - di pelle kožna fišeklija,
Cavalcatore, jahač; abile - binjedžija,
Cavaliere, jahač, konjanik; vitez; alkar; - assistente ađutant,
Cavalla, kobila; - araba arapska kobila, bedevija,
Cavalleresco, viteški; alkarski;-a societa alkarsko društvo;-esercizio viteško natjecanje, Alka,
Cavallerizzo, jahač; abile - binjedžija,
Cavallo, konj, parip; - da corsa trkaći konj; - nero vranac; - arabo at (arapski konj); -sobbalza konj se mami; montare a - uzjahati konja, popeti se na konja; smontare (discendere) dal - sići (sjahati) s konja; spronare - obosti (podbosti) konja; prender il - preuzeti (prihvatiti) konja; custode di - konjušar, alkarski momak; ferro di - potkova; fornitnento del - konjska oprema,
Centro, srijeda, sredina; "srida"; cogliere nel - (pigliar l'anello nel -) pogoditi u sridu; passar colla lancia per - proći kopljem kroz sridu,
Cerchio, kolut, obruč; ferreo - željezni obruč, alka,
Cerimonie (cerimoniale), ceremonijal Alke,
Chiauss, čauš, alaj-čauš,
Cinghia, remen, kaiš; sella con - e sedlo s kolanom; dare una stretta alla - pritegnuti kolan,
Cintura, pojas, pas, opasač; grossa e larga - di cuoi pripašnjača; di marochino rossa pripašnjača od crvene kože,
Cioccia, opanak,
Clava, buzdovan, topuz; - ferrata gvozdeni buzdovan; portatore di - buzdovanar, buzdovandžija,
Clavista, buzdovanar, buzdovandžija
Colbacco, kalpak,
Collo, vrat; - di camicia ovratnik, jačica,
Colonnello, pukovnik; kapetan Krajine,
Colpo, udar(ac); pogodak; sbagliar il -promašiti alku,
Coltello, nož; handžar; - tagliente ljuti handžar; longissimo - handžar, jatagan; manico di - ručica, držak handžara; fodero di - korice od noža, handžara,
Coramella, remen, kaiš; posebice: remen za oštrenje britve; - d'argento posrebreni remen; - e per stafili stremenski remeni,
Corda, konop; - per appendere l'annello konop za vješanje alke; - legermente distesa konop zarito (lagano) rastegnut; tirare giu la - privući (pritegnuti) konop; la - si alza (si abassa) konop se diže (spušta),
Cordicella, traka, vrpca, galun, konopčić,
Corno, rog; suon del - zvuk roga,
Corpetto, prsluk, pršnjak, ječerma,
Correggia, remen, kaiš; oputa,
Corridore, trkač; trkaći konj, konj u trku,
Corsa, trka, trčanje; - a cavallo trčanje na konju; campo di - alkarsko trkalište; luogo donde commincia la - (luogo donde hanno principio le - e) početak trkališta; nuova - di prova pripetavanje; fare nuova - pripetavati se; - annuale redovna (godišnja) trka; - straordinaria izvanredna trka; il segnale della - znak da trka počinje, poziv na trku; ripigliare la - ponoviti trku,
Corsiero, trkaći konj,
Corteo, povorka, alkarska povorka,
Costume, odjeća, odijelo; l'antico - nazionale starinsko narodno odijelo,
Damasco, damast, damaška svila,
Delegate, delegat (politički upravnik u kotaru u vrijeme Francuske uprave. Postojala su četiri delegata: zadarski, šibenski, splitski i makarski. Njima su bili podložni poddelegati u manjim mjestima),
Destriero, jahaći konj, jezdenik; jahač,
Disputa, prijepor; međusobno nadmetanje; fare la - (andar alla -) pripetavati se, ponovo se ogledati,
Dolman, dolama,
Elmo, (elmetto), šljem; kalpak; čađa - kalpak padne,
Fascia, pojas, pas; - di seta svileni pojas; - a diversi colori pojas s prugama u bojama; purpurea - grimizni pas (vojvodin); - di cotone pojas od crvene vune, strukani pojas (momački),
Fazzoletto, rubac, maramica; marama; peškir - di seta svileni peškir; - d'intorno al capo peškir,
Fermaglio, kopča; - i sul petto majite,
Ferro, željezo, gvožđe; - di cavalo potkova; anello di - alka,
Fibbia, kopča, spona, pregljica, "preica", - e sul petto majite,
Filo (Filato), ispredeni konac, struka,
Fiocco, kita, resa, rojta; a - i d'oro (d'argento) sa zlatnim (srebrnim) kitama,
Fodero, - korice, nožnice,
Fonda (Fondina), torba; navlaka; - della pistola kožna navlaka za pištolj, kuburu,
Fornimento, oprema, oprava; - del cavallo konjska oprema; con - d'argento (d'ottone) sa srebrnom ("midenom") opremom,
Frangia, resa, kita; guarnito di - e sa resama, ukrašen resama,
Freno, uzda; stringere il - pritegnuti uzde; argenteo - srebrna uzda,
Fucile, puška; bacchetta da - arbija; - a pietra focaia kremenjača; - guarnito-d'argento srebrenjača, puška srebrom okovana; canna del - cijev puške; calcio del - kundak puške,
Gallone, fina vrpca, galun, širit, gajtan,
Gallonato, s gajtanom, optočen gajtanom,
Giachetta, (specie di giacca) kumparan, koporan; - di panno rosso koporan od crvene čoje (arambašin koporan),
Gile, prsluk, ječerma,
Giostra, natjecanje u gađanju (kopljem ili mačem); -con l'anello gađanje kopljem u prsten, Alka; - Signana Sinjska alka; - ordinaria obična redovita Alka; - formale glavna trka (završna igra) Alke; - coi padrini trka uz prisustvo kumova; tener

 

(correr) la - trčati (trkati, održavati) Alku,
Giostrante, (Giostratore) natjecatelj u viteškoj igri, alkar; corpo dei - i udruženje, skup, zbor alkara; palco pei - i alkarska loža,
Giubba, dolama,
Giudice, sudac; i - i časni sud alkarski,
Giuoco, igra; nobile-plemenita, viteška igra, Alka,
Guaina, korice, nožnice, krnje; - di cangiarro krnje handžara,
Gualdrappa, prostirka preko sedla, abaja; - di panno rosso abaja od crvene čoje; - di velluto kadifna abaja,
Iatagano, jatagan, handžar,
Impugnatura, držak, ručka, ručica; -della spada balčak (držak mača ili sablje),
Lancia, koplje; punta della - (estremitd della) vršak koplja, željezni šiljak koplja; - appoggiata all'omero destro koplje naslonjeno na desno rame; maneggio della - držanje koplja, rukovanje kopljem; drizzare la - per infilare con essa l'annello gađati kopljem; gettar la - (consegnare la -) dodati (dobaciti, predati koplje momku; ricevere la -primiti (prihvatiti) koplje,
Lastrino, pločica; - i di metallo ukrasne pločice na pripašnjači
Legaccio, uzica; oputa,
Lizza, borba, natjecanje; borilište, poprište; alkarsko trkalište; margini della - rubovi trkališta,
Madreperla, sedef,
Marcia, stupanje, hod; nastupanje; -trionfale pobjedničko (svečano) stupanje; ordine della - redoslijed nastupanja,
Mazza, topuz, bat, buzdovan; - ferata željezni buzdovan; - d'oro zlatni buzdovan,
Mazzo, snop, kitica, svežanj; - di fiori kitica cvijeća,
Moccheta(!), mašice, maše, arbija,
Mollette, mašice, maše, arbija,
Morso, ugriz; đem (metalna prečaga na uzdi u žvalama konja),
Mortaretto, mačkula, mužar, prangija; lo sparo del - pucanj mačkule,
Moschetto, starinska puška,
Naccarino, čovjek koji udara u mali bubanj, dobošar, talambasač; - i a cavallo talambasači na konju,
Nappa, kita, resa, rojta; auree -e zlatne rese; le -e della spada gajtani sablje,
Nastro, širit, galun, gajtan; traka, plamenac,
Padrino (Patrino), kum; kum u Alki seguace - kum pratilac,
Palafreniere, konjušar; alkarski momak,
Palafreno, jahaći konj; - di riserva pomoćni jahaći konj, edek,
Palco (Palchetto), loža (ograđen prostor u gledalištu na tribini); -pei giostranti alkarska loža; -per il mastro di campo vojvodina loža; -per le autoritd civili e militari svečana loža za predstavnike vlasti; -pei giudici sudačka loža (zajedno u vojvodinoj loži),
Palo, stup; foro nella sommita del - šupljina na vrhu stupa,
Panciotto, prsluk, ječerma; - di panno rosso ječerma od crvene čoje; - di velluto ječerma od veluda,
Panno, sukno; fino sukno, čoja, čoha; - di rassa (rascia) prostije sukno; di -čojan, od čoje,
Patroncina, fišeklija, nabojnjača, patrontaš; -e grandi velike fišeklije,
Pedone, pješak; alkarski momak,
Pennacchio, perjanica, čelenka, "penača", penoč,
Pettorale, oprsina, pršnjak, napršnjak, prsine (za konja); - ordinario obični pršnjak,
Pipa, lula; canna della - kamiš (cijev od čibuka),
Pistola, pištolj; kubura; - ordinarna (semplice, senza guarnizione) obična (prosta) kubura, kubura bez ukrasa; -d'argento posrebrena kubura; - con pomolo d'argento kubura sa srebrnom jabučicom; busta di cuoio per -e kuburluk, kuburlija,
Placca, metalna pločica (ukras na ječermi,
Pomo, jabuka; - di lancia jabuka nakoplju (štitnik na koplju); - di pistola jabučica na kuburi; - dello scudo središnja izbočina štita; - della sella unkaš,
Portabandiera, barjaktar, stjegonoša, zastavnik,
Porta-stendardo, k.g.,
Premio, nagrada; nagrada pobjedniku u alkarskom natjecanju
Protocollo, zapisnik,
Prova, pokus, vježba, proba; esercizi di -e pokusne vježbe; - generale generalna proba, Čoja,
Provveditore, providur (naziv mletačkih upravitelja u Dalmaciji); - generale opći providur; - locale mjesni providur,
Punto, bod; punat, poen; -i riportati postignuti (osvojeni) punti; -i pari (parita di -i) jednaki (isti) broj punata; ottenere i -i (cogliere i -t) postići, osvojiti punte; annullare i -i poništiti punte; -i abbonati priznati punti,
Rassa (Rascia), rasa, prostije sukno, debelo sukno; - blu modro sukno,
Rassegna, smotra, pregled; presentarsi alla - prijaviti se na smotru,
Regolamento, pravila, pravilnik, propisnik; - disciplinare disciplinarna pravila,
Rinfresco, zakuska, osvježenje (pred polazak na igralište),
Ricamo, vez, vezovi,
Ripetizione, ponavljanje; ponavljanje trke, pripetavanje,
Rivista, smotra, pregled; - generale počasna (opća) smotra (vojvodina); far -(passare in -) vršiti, obaviti smotru,
Saio, kabanica, kaput; breve - (alaj-čaušova) dolamica,
Scarlatto, skerlet, skrlet, grimiz; grimizna boja; panno di -grimiz, (sjajna crvena čoja),
Schioppo, puška; - a silice puška kremenjača,
Sciabola, sablja; - damascena ćorda demeškinja, sablja demiškinja; - guarnita di ottone giallo sablja ukrašena žutom mjedi,
Scimitarra, kriva sablja, kriva, krivošija; - al fianco od bedrice ćorda,
Scompartimento, pregradak, razdjel, "prigradak",
Scudiero (Scudiere), štitonoša; konjušar,
Scudo, štit, "peka"; - di metallo con pomo metalni štit s jabukom; - di canna d'India štit od indijskih šiba (presvučen svilom); - d'argento srebrni štit,
Segno, (općenito) znak; znak trubom; biljeg/a/, binjektaš,
Sella, sedlo; - dorata sedlo pozlaćeno; - turcica tursko (osmanlijsko) sedlo; -alla tartara tatarsko sedlo; - .in madreperla sedlo s umetnutim sedefom; metter la - (sellar con -) sedlati, osedlati; pomo anteriore della - unkaš,
Serdaro (Sardaro), serdar,
Servo, sluga; momak u Alki; due -i per cavallo di maneggio dva vodiča edeka,
Seta, svila; - cruda sirova svila polusvila (bavella),
Sfilata, defiliranje, mimohod, povorka,
Silice, kremen; a - na kremen, kremenjača,
Sottopancia, kolan, poprug, potprug, remen potrbušnik,
Spada, sablja; mač; - damaschina sablja demiškinja; - con fornimento d'argento sablja sa srebrnom opravom, sablja srebrom okovana; - fregiata d'oro sablja pozlaćena, sablja zlatom okovana; - tagliente britka sablja; - temprata (nuda) gola, isukana sablja; fodero della - korice od sablje; taglio (filo, parte tagliente) della - oštrica sablje; cingere la - pripasati sablju; tirar la - izvući sablju, izvaditi sablju iz kora; maneggiare ta - mahati sabljom,
Spighetto (Spighetta), trak, vrpca; gajtan, galun, konopčić; a - d'oro (d'argento) sa zlatnim srebrnim gajtanom; fiorami di - d'oro cvjetovi od zlatnog gajtana; a - rosso optočen crvenim gajtanom,
Sprone, ostruga, mamuza; - i di ferro željezne mamuze; dar di - al cavallo (spronare) podbosti, bosti udarati mamuzama, mamuzati,
Staffa, stremen, uzengija, bakračlija; - e di ottone argentito posrebrene uzengije,
Staffiere, konjušar, alkarski momak,
Staffile, stremenica, stremenski remen, stremenski kaiš; - di ottone giallo stremenski remen od žute mjedi,
Stendardo, stijeg, kopljača (štap na koji je učvršćena zastava),
Stivale, čizma; tromba dello - sara,
Testiera, (del cavallo) oglav, oglavić, oglavnik, naglavnjak,
Timpano, bubanj, doboš, talambas,
Torre, toranj; - turca kula,
Travicello, stup (stupovi o koje se vješa konop za alku),
Tribuna, tribina, "palke",
Trionfatore, pobjednik, slavodobitnik,
Tromba, truba, trublja; - col cordone truba s kitama; suono della - zvuk, zov, znak trube; suonar la - trubiti,
Trombetta, trubač,
Trombone, trombun (puška sa širokom cijevi na kraju); jahačka čizma,
Vaso, kanta, posuda, sprema; metalna kutija za čuvanje kalpaka, "važ,"
Velluto, velud, baršun, kadifa; - cremese kadifa crvene boje; - nero crni baršun; di - kadifen, kadifast (vellutato),
Vessilifero, barjaktar, stjegonoša, zastavnik,
Vessillo, barjak, stijeg, zastava; - spiegato razvijeni barjak,
Vice delegato, delegato,
Vincitore, pobjednik, dobitnik, slavodobitnik; - della giostra pobjednik u Alki; proclamare il - proglasiti dobtnikom,
Vittoria, pobjeda, dobiće, slavodobiće.