DRVENIK U XVIII ST

God. 1705. vrši se popis obitelji u Drveniku kojih ima 125.

God. 1709: dolazi vrijedni župnik don Jakov Dujmović iz Brača. Župnikuje 37 godina. Gradi kuću i dovodi ovamo svoga nećaka. Graditelj je obaju krila crkve i zvonika.

God. 1715: sagrađena je crkva sv. Nikole na Gračini kao zavjet mornara. Na oltaru drvena slika sv. Nikole. U uvali "Porat" uvijek dosta brodova pa je crkva stalno otvorena a remeta pali kandilo , svakog blagdana.

God. 1724/25: župna crkva proširena sjevernom lađom, a god. 1729. sagradena južna lada. Za sve utrošeno 8.000 lira. Biskup Cupilli ih savjetovao da grade novu crkvu u kojoj bi stara oostala kao prezbiterij i sakristija, ali ga nisu poslušali.

God. 1727: Tadija Pažanin gradi u Vinišću crkvicu sv. Ante potaknut snom svoga sinčića. Trošak 2.500 lira. Graditelj Ivan Pirsuti iz Bergama. Pomažu mu: otac Tadija i 4 sina. Najstariji, Ivan Pažanin, sam kleše kamenje. U crkvici mala čatrnja. Jedna slika Gospe od Karmela, sv. Ante i sv. lgnacija Lojola. Danas crkvica poznata pod imenom Gospe od Karmela.

God. 1730/31 sagrađen zvonik župskoj crkvi u Drveniku. Majstor nepoznat. Prije nije bilo zvonika nego su zvona visjela na "preslici" (od tri stupa). Majstor, po svoj prilici, " Ja meštar Ivan Zucchella", kako piše na njegovoj grobnici 1730. g., a koja se nalazi u samoj crkvi. Tada i Bašići grade grobnice ( 1730 i 1742.).

God. 1730: imamo statut Bratovštine sv. Križa na hrvatskom jeziku. Ima 12 paragrafa (članice samo dobre kršćanke, članarina, uprava, kazne, dužnosti, tri mise za svaku umrlu). Članica ima 161.

God. 1733: pučanstvo doživljuje teški ekonomski udarac (Drvenčani inače do sada dobro žive): Trogirski knez udario carinu na izvoz iz Drvenika. Bez plaćene carine se roba ne smije niti ukrcati. Glavar i suci napravili žalbu, ali je rezultat nepoznat.

God. 1736: sagrađen oltar Gospe od Rozarija, a g. 1738. podignut i oltar Gospe Bezgriješnog začeća. Oltar sv. Križa sigurno je podignut prije, a sv. Ante najkasnije do g. 1760.). Nažalost majstori nepoznati.

God. 1740: u arhivu nalazimo prvi put hrvatsko ime otoka, doslovno " Dervenik". Trogirski kapetan Santo Marin naređuje da se mora slušati harambašu i suce.

God. 1744: ugovor izmedu remete, bratima i crkovinara o njegovoj dužnosti i plaći.

God. 1748: zadarski providur naređuje zatvaranje svih dućana i magazina u Dalmaciji. God. 1752: produžena srednja lada župske crkve, sagrađena sjeverna sakristija i glavni oltar, za župnikovanja don Ante Bajelli.

God. 1753: postavljeni su "poljari" u Gaju. Vlasnici Drvenika iznajmljuju otok Federiku Paiton i daju mu najšire ovlasti. Ovaj hoće radikalne kmetske reforme. Poziva suce (Ante Pažanin i Mijo Čapalija) i s njima sklapa ugovor: moraju se srušiti sve «ograde» na otoku (osim za vinograde), na jednom vritu zemlje ne smije se saditi više od 4 stabla (što je više pripada gospodarima). ne smiju se krčiti gajevi, vinogradi neka ostanu dok ne propadnu, novi se ne smiju saditi, seljaci ne smiju uzimati nove terene bez dozvole vlasnika. Narod se pobunio protiv "neovlaštenih" sudaca, ne priznaje nagodbu i žali se. Nastaje parnica koja traje dugo vremena.

God. 1756: prva vizitacija biskupa Manole. Drvenik ima s Vinišćem 1200 stanovnika, a 174 obitelji.

God. 1768: Druga vizitacija trogirskog biskupa Manole. Narod ga svečano dočekao cvijećem i pjesmama. a put do crkve posut cvijećem i urešen sagovima. Župnik u crkvi pjeva "Tebe Boga hvalimo" na hrvatskom jeziku. Biskup hvali narod što sprovode mrtvace u skrinji. a bratimi prate sa svijećama. Opazio je da već spremaju kamen za produženje crkve.

God. 1763: U luku stigla velika galija (iz Ulcinja?) " Dulcignotta". Beru drva na Drveniku. Lugari im priječe, ali Dulcignotti ih tuku. Skoči cijelo selo i nastane krvava tučnjava. Ubijen jedan "Dulcignott", a više ranjenih na obe strane. lstraga vlasti: iza koje je slijedila kazna: zabrana odlaženja s otoka (niti u Vinišće na svoje zemlje). God. 1865: osveta "Dulcignotta" iznenada banu sa "23 schiavi" na Drvenik, napadnu i opljačkaju cijelo selo 4.X 1765. Iste godine svađa s Marinom radi paše u Vinišću. Marinjani pasu na drveničkim pašnjacima. Drvenčani postave čuvare. 60 naoružanih Marinjana napadnu 7 Drvenčana. Tučnjava, jednom Drvenčaninu Marinjani odrezali uho. Nastaje parnica koja traje puno godina (očito se vidi da moć Venecije slabi. vlast gubi autoritet, pa odatle svađe, tučnjave i otimačine).

God. 1769: izvještaj župnika vlastima: u Drveniku postoji crkvena uljarna, Sastoji se od dvije manje kućice s tri mlina ili ''toča''. Seljaci daju 1/15 maslina. Od toga vlastima ide polovica, a crkvi 1/30.

God. 1777: nastavlja se i zaoštrava spor s gospodarima, osobito s afitualom N. Laurom. Parnica se vodi u Zadru. Privremeni sporazum: afitual ne smije uvoditi novotarije, a seljacima se zabranjuju koze, ograde i klačine (vapnenice).

God. 1779: seoski zbor: 85 kućnih stariješina (popisanih s imenom i prezimenom) izabiru "prokuratora" za parnicu s Marinom. Prisutan je zastupnik vlasti, koji sve tumači narodu na hrvatskom jeziku.

God. 1784: Trogirski kapetan nareduje harambaši Petru Radetiću da strogo postupa proti lupežima i psovačima.

God. 1789 nastavljaju se parnice s gospodarima i Marinom. Postoji detaljan račun putnih troškova drveničkih zastupnika koji putuju u Zadar. Sada se prvi put spominje u Drveniku obitelj Tironi (Jakov Tironi kao afitual zastupa interese gospodara).

U ovo doba pred konac XVlll st. mora da je podignuto novo pročelje župske crkve. Kako izgleda (po arhivima trogirske opatske crkve) nacrt potječe od graditeljske obitelji Macanović iz Trogira. Možda su oni vodili i radove. Zašto je pročelje ostalo nedovršeno? Po svoj prilici je uzrok politički (propast Venecije) i ekonomska kriza (osiromašenje otoka) koja je zahvatila otok.

God. 1795: Prvi Štampani proglas u župnom arhivu na dva jezika (talijanski i hrvatski). Generalni providur Alvise Marin piše o glavnim moralnim zlima u Dalmaciji. Naređuje poštivati crkvu, blagdane i moral. Zabranjuje igrati na karte.

God. 1797: Zadnji mletački pisani akt u arhivu: odredba u vezi parnice seljaci - gospodari. Ni jedni ni drugi ne smiju uvoditi ništa novo dok ne svrši parnica. Potpisani "Constantin Zucco, capo di Consiglio di 40: Venezia, 8.V 1797." Iste godine i istog mjeseca (svibanj) Napoleon Bonaparte je srušio mletačku republiku. Nakon četiri stoljeća Dalmacija odahnula od mletačkog gospodstva. Drvenik nije više mletački.

povratak na vrh